Els projectes de formació adreçats al professorat són una formació habitualment reconeguda pels Centre de Recursos Pedagògics. Aquestes formacions, que poden ser de diversa durada, tenen com a objectiu sensibilitzar al professorat vers les desigualtats de gènere presents en l’àmbit educatiu. Oferim eines per tal de transformar les seves practiques quotidianes en coeducatives i que aquestes arribin a l’alumnat. Utilitzem la metodologia de la investigació-acció, on el professorat observa i analitza les pròpies practiques, convertint-se en actor protagonista del procés de sensibilització i transformació.

Realitzem diferents tipus de projectes, adaptats a la realitat de cada centre i amb diversos formats de participació:

  • Projecte de sensibilització inicial on participa tot el professorat del centre
  • Dinamització coeducativa del centre a partir d’un grup motor de professorat (inclou la realització de claustres formatius)
  • Treball inter-centres d’una mateixa etapa educativa per a crear una xarxa coeducativa
  • Creació d’un camí coeducatiu amb participació de professorat de diferents centres de les etapes 0-3, infantil i primària, i secundària

Treballem la sensibilització i transformació a partir de diferents eixos temàtics i continguts:

  • Sensibilització del professorat per tal que prengui consciència dels diferents elements del centre que generen desigualtats per raó de gènere, i per a que se situïn com a agents de transformació
  • Anàlisi i transformació de diferents elements del centre. Alguns d’aquests eixos poden ser les festes tradicionals, el llenguatge, els contes i material didàctic, el pati de jocs, interacció de professorat, entre d’altres. En diverses ocasions aquesta tipologia de projectes inclouen la realització d’una diagnosi de centre amb perspectiva de gènere.
  • Revisió dels documents interns dels centres, com per exemple, el PEC, el PCC, o les programacions d’aula
  • Elaboració d’un Programa d’Acció Tutorial coeducatiu per tal de sensibilitzar l’equip de tutor(e)s, plantejant actuacions concretes amb alumnat
  • Disseny d’una programació d’orientació académico-laboral no sexista i amb perspectiva de gènere
  • Implementació d’un programa d’educació afectivo-sexual com a eix de formació de professorat que inclou sessions de treball amb alumnat