La necessitat de la prevenció davant la violència de gènere

Elena Laguna Aceves i Esther Porcel Garcíaicona pdf

Material actual, atractiu i proper als interessos dels joves: notícies de premsa, pel·lícules,cançons, role-playing i qüestionaris d’autoreflexió basats en situacions quotidianes de parella. Es tracta d’un programa amb cinc activitats ordenades segons el nivell d’aprofundiment dels continguts a treballar.

 

L’educació afectivosexual des de la perspectiva de gènere: materials didàctics per prevenir la violència de gènere

icono_pdf3

Les desigualats de gènere existents a la societat impedeix que en els dos gèneres es produeixi un desenvolupament integral de la persona i per contra fomenten relacions de domini-submissió que poden desembocar en violència de gènere. Desculpabilitzar el plaer, fomentar la comunicació i el respecte, valorar les diferències, són fites que volem aconseguir amb aquest material.

Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento (2003). Mira la publicidad con otros ojos

Junta de Andalucía – Instituto Andaluz de la Mujer La present publicació recull 27 experiències d’escoles d’educació infantil i primària d’Andalusia que, amb els suggeriments de les activitats del llibre “A jugar… que de todo aprenderás” (unitat didàctica que s’havia distribuït un curs abans als centres), van participar al concurs d’experiències d’aula i de centre relacionades amb…